2011 06.09

Soukromé mateřské školky 2.část

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

V 1. části našeho dílu o soukromých mateřských školkách jsme se zaměřili zejména na obecná východiska jejich zřizování. Nyní se budeme soustředit na další podstatnou záležitost, tedy na provozní podmínky z hlediska ergonomie a hygieny. Tyto podmínky se vztahují na mateřské školky obecně bez ohledu na typ zřizovatele a rovněž tak na oblast podnikání “péče o děti od 3. let věku v denním zařízení”. Text není doslovným přepisem příslušných předpisů, a proto zde zmiňuji pouze nejpodstatnější body k této problematice.

Prostorové podmínky

Prostorové podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku  musí umožňovat výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a zajištění stravování, pokud není zajištěno v jiném stravovacím zařízení. Na jedno dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4M2, je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3M2. Plocha na jedno lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 M2 na jedno dítě. Lehátko nebo lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě, přičemž každé dítě musí mít k dispozici individuálně přiložené, označené lůžkoviny.

Zařízení pro provoz mateřské školky musí být vybaveno nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporuje správně držení těla. Vzhledem k tomu, že tento požadavek musí odpovídat normovým hodnotám české technické normy a naplňovat i normové evropské standardy, neuvádím zde konkrétní požadavky na počty takového vybavení a jejich přesné ergonomické požadavky, které procházejí různými proměnnými v souladu s novelami  a doplňky vyhlášky vztahující se k této problematice.

Výměna lůžkovin

Výměna lůžkovin v předškolních zařízeních se provádí nejméně jednou za tři týdny, výměna ručníků jednou za týden, v případě potřeby ihned. Přičemž se použité lůžkoviny nesmějí skladovat v pobytových místnostech, ale ve vymezeném prostoru.

Osvětlení, mikroklima

Pro většinu zrakových činností v mateřských školkách je vyžadován směr denního světla zleva a shora, u dětí předškolního věku 0,45 m nad hlavou.

Stavební řešení budovy pro předškolní výuku by mělo být koncipováno tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok podstatně rozdílná od teploty vzduchu v místnosti.  Při poklesu teploty vzduchu v učebnách ve třech po sobě následujících dnech pod 18 st. C , ne však méně nežli 16 st. C, nebo při poklesu teploty vzduchu v tomto prostoru v jednom dni pod 16 st. C musí  být provoz tohoto zařízení pozastaven. Při extrémních teplotách, kdy maximální venkovní teplota je vyšší nežli 31 st. C, musí být přerušeno vyučování a zajištěna náhradní možnost pobytu dětí včetně ohledu na pitný režim. Mikroklimatické podmínky lze upravovat vzduchotechnickým zařízením.

Hygienická zařízení

Všechna hygienická zařízení ve školkách musí být vybavena umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Musí být vybavena mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost  osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou. Pokud není zajištěno osoušení rukou ručníky na jedno použití, musí mít každé dítě vlastní ručník uložen tak, aby se ručníky ostatních dětí vzájemně nedotýkaly.  Počty hygienických zařízení v předškolních zařízeních stanovuje příslušná vyhláška. Obecně lze říci, že  pro pět dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo.  Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm.

Provozní podmínky

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku je doba venkovního pobytu stanovena zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán vzhledem k počásí a venkovním klimatickým podmínkám.

Úklid v předškolních zařízeních se provádí:

 • a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko a vyčištěním koberců vysavačem
 • b) denně vynášením odpadků
 • c) denně za použití čistících prostředků s desinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárových mušlí a záchodků
 • d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodků
 • e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a světelných zdrojů
 • f) nejméně dvakrát ročně celkovým úkidem všech prostor a zařizovacích předmětů
 • g) malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji
 • h) pravidelnou údržbou nuceného větrání podle návodu výrobce nebo dodavatele

Stravování

Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování nebo jiná osoba poskytující stravovací služby.  Školní stravování je zajišťováno “jinou osobou poskytující stravovací služby” pouze ve vyjímečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.

Právnická osoba vykonávající činnost školy zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně vyhovující způsob stravování a podmínky pro zdárný pitný režim dětí stanovený ve školním nebo vnitřním řádu.  Pokud mohou děti (resp. jejich rodiče) volit z více nabídek jídel, je třeba, aby všechny nabídky disponovaly vhodným složením živin odpovídajícím výživovým normám.  Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho školního roku.

Jak již bylo uvedeno v první části našeho dílu, rozlišujeme mezi školní vvyvařovnou, kde se jídlo vaří a mezi školní jídelnou, kde se jídlo pouze vydává.

Pro účely vyhlášky vztahující se ke školnímu stravování se hlavními jídly rozumí oběd a večeře a doplňujícími jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhý oběd.

Děti v matřských školách mají právo denně odebrat:

 • a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídách s celodenním provozem
 • b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo nebo oběd a jedno navozující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídách s polodenním provozem
 • c) hlavní a doplňková jídla podle odst. 1 s vyjímkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s internátním provozem včetně zajištění  adekvátního příjmu tekutin.

Protože se k problematice školního stravování vztahují poměrně náročná hygienická pravidla a výživové normy, vycházející z českých právních úprav i evropských stravovacích standardů, zaměříme se blíže na tuto oblast více v tématu “Zdravá školka” v některém z našich pokračujících dílů.

Zdroje:

 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška 137/1004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

Publikoval(a) (1 030) 
Štítky: , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat