Poznávání přírody

Cíl: založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí.

Charakteristika: poznávání a pochopení živé i neživé přírody, působení člověka na přírodu a poznání důsledků lidských činností.

Dílčí vzdělávací cíl: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Vzdělávací nabídka: objevování, praktický pokus a experiment, poznávání všemi smysly. Přirozené pozorování ročních období, komentování zážitků a aktivit, práce s obrazovým materiálem. Získávání poznatků o odpadových materiálech.

Očekávané výstupy (kompetence) : všímat si změn a dění v přírodě, poznat a pojmenovat přírodu kolem nás, znát význam životního prostředí pro člověka, umět rozlišovat činnosti, které na životní prostředí působí kladně a naopak, pečovat o přírodu.

Rizika: nedostatečné, nepřiměřené a nepravdivé informace, špatný přiklad dospělých, lhostejnost k problémům a neochota podílet se na jejich řešení.

Organizace řízení činnosti: skupinová.

Organizace prostorová: škola v přírodě, školní výlet.

Věková skupina: 5 – 6 let.

Pomůcky: lupa, nůž, obaly od potravin, pet láhve.

Tento poznávací „výlet“ situuji do přírody na začátku října. Ve skupině je 20 dětí předškolního věku a dva dospělý. Před samotnou akcí, si celou trasu projdeme sami bez dětí kvůli bezpečnosti a rozmístíme po louce a lese odpadky (obaly od potravin, pet láhve). Dále zkontrolujeme, aby byl na trase dostatek vegetace ke splnění účelu poznávání. Akci začneme v 15 hodin. Před samotným startem budeme děti instruovat o náplni výletu a připomeneme základní bezpečnostní poučky. V průběhu cesty budou děti sbírat do sáčků vše, co do přírody přirozeně nepatří, vyjma věcí, o které by se mohly zranit. Dalším úkolem bude nasbírat 5 kusů lesních plodů, ne však je utrhnout, dále pak 10 kusů různého listí a jehličí. Po této instruktáži vyrazíme na poznávací „výlet“. Děti se budou držet daných instrukcí a cestou sbírat odpadky a třídit je do sáčků. Vždy, když děti v přírodě něco zaujme, tak se zastavíme a daný problém prodiskutujeme. Budeme se snažit dětem také vysvětlit rozdíly mezi podzimní přírodou, zejména její rozmanitostí a přírodou v jiných ročních obdobích. Provedu také průřez ze spadlé kůry jehličnatého a listnatého stromu aby se děti naučily alespoň podle základních znaků rozpoznat jednotlivé stromy. Květiny, které cestou objevíme, budeme studovat pod lupou a učit se jejich názvy. Dále si vysvětlíme význam přírody jako celku pro životní prostředí zejména to, že příroda bez člověka žít dokáže, ale člověk bez přírody existovat nemůže. Na závěr si z přírodních materiálů postavíme domečky a zahrádky.

Po příchodu do třídy si otevřeme encyklopedii přírody a budeme se snažit nasbírané zkušenosti a informace zúročit poznáváním podle obrázků. Zde si děti mohou velice dobře prohlédnout a zároveň uvědomit ty nejzákladnější rozdíly mezi podzimní přírodou a přírodou v jiných ročních obdobích (barva listí, bujnost vegetace a pod). Z nasbíraných lesních plodů si vyrobíme „podzimníček“tj. postavičku pouze z přírodních materiálů. Vyzkoušíme si také experiment s květinou, kde jednu dáme do sklenice s vodou a druhou necháme bez vody a budeme pozorovat, jak dlouho vydrží květina bez vody, než uvadne. Děti si tímto uvědomí jak je voda v přírodě životně důležitá.

Cílem této akce pak bude zejména uvědomění si důležitosti ochrany přírody pro veškerý život.

Leave a Reply

Přejít nahoru