2011 11.09

Soukromé mateřské školky 3. část

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Ve třetí části našeho dílu o soukromých mateřských školách (2) se zaměříme na některé jejich hlavní podoby. Pokud hovoříme o “soukromých školkách”, chápejme je  tedy především tak, že jsou iniciovány jiným zřizovatelem nežli státem. Nejčastější podobu tvoří miniškolky, firemní školky a setkáváme se rovněž s církevními školkami. Novinkou by měly být dětské skupinky. Všechny tyto alternativy předškolního vzdělávání mají napomáhat řešit problém obtížné umístitelnosti dětí do státních mateřských škol.

Miniškolky

Miniškolky poskytují výchovu a vzdělávání dětí  nejčastěji zaměstnavatelem na pracovišti rodiče nebo neziskovými subjekty, event. církvemi. (Mohou je však poskytovat i obce a kraje!) Pokud je miniškolka rize soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění, nemůže spoléhat na dotace od MŠMT.  Pokud je zřizovatel obec či kraj, může zažádat o dotace z rozpočtu kraje nebo obce, např. z Programu rozvoje venkova.

Miniškolka je službou péče o děti na nekomerčním základě, která není provozována za účelem dosažení zisku. Zřizuje se nejvýše pro čtyři děti  ve věku od 6 měsíců do 7 let a je třeba vědět, že do tohoto počtu se započítávají i vlastní děti pečovatele do věku 7 let.  V zájmu kvality poskytované služby by nemělo být předmětem pouhé “hlídání dětí”, ale péče zaměřená na celkový tělesný i duševní rozvoj dětí s ohledem na specifika vývoje a individualitu dětí. Na miniškolky se nevztahují tak striktní požadavky  z hlediska hygieny i prostorových podmínek jako je tomu obecně u mateřských školek (viz. část  č. 2 našeho dílu o soukromých školkách).  Jsou zde požadovány podmínky přiměřené tomuto limitovanému počtu dětí.   Náklady na zřízení a provoz miniškolek hradí zřizovatel ze svých prostředků ( jde o daňově uznatelné náklady), přičemž rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky dle dohody se zřizovatelem.

Firemní školky

Podpora firemních školek je obsažena v návrhu novely školského zákona,  jehož účinnost se předpokládá od 1.1. 2012.  Již samotný název naznačuje, že tento typ školek poskytuje své služby primárně dětem  zaměstnaců příslušné firmy.  Zároveň by se  tyto školky měly přizpůsobovat potřebám  zaměstnanců např. z hlediska směnného provozu podniku. Pro firemní školky jsou vytvořeny podobné podmínky jako pro soukromé školky. Aby zřizovatel (tj. firma) mohl zažádat o dotaci z MŠMT, musí  být příslušná školka zapsána ve školském rejstříku. Další podmínkou je zajištění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,  dodržování hygienických norem a zajištění výuky kvalifikovaným personálem. Firemní školky budou muset také brát v potaz kontroly České školní inspekce.

Dětské skupinky

Novinkou v péči o děti předškolního věku by se měly stát “dětské skupinky”.  Tzv. “malá dětská skupinka” by sdružovala nejvíce čtyři děti a tzv. “střední skupinka” by sdružovala nejvíce  dvanáct předškoláků. Tyto skupinky by neměly být věkově omezeny. Podle ministra práce a sociálních věcí Ing. Drábka by zřizování dětských skupinek mělo být z hlediska požadavků na hygienu  rovněž mírnější nežli je tomu u běžných školek. Příliš přísné normy jsou totiž jedním z nejčastějších důvodů, které podnikům brání ve zřizování  školek.  Personál by ale i nyní měl mít kvalifikační předpoklady (u dětí do 3 let sociální nebo zdravotnické, u předškoláků pedagogické vzdělání).

Církevní školky

Charakteristika církevních školek a provozní podmínky jsou shodné jako je tomu u ostatních typů předškolních zařízení. Rozdíl je ve zřizovateli – zde jsou zřizovatelem církve.  Výchova a vzdělávání v těchto školkách může mít blíže ke křesťanské tradici a tradičním křesťanským hodnotám.

Zdroje:

  • Balíček prorodinné politiky, MPSV,.2008
  • www. msmt.cz
  • www. ceskenoviny.cz ze dne 23.8.2011

Publikoval(a) (744) 
Štítky: , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat