Hlídání dětí

O problematice vzdělávání dětí mimo proud běžných mateřských školek jsme hovořili v kapitole o soukromých mateřských školkách. Obtížné umísťování dětí k předškolní péči lze řešit i dalšími způsoby. Jednou z možností je zaměstnání  matky na zkrácený úvazek, domácí práce či pobyt otce na rodičovské dovolené. Ještě přijatelnějším řešením se stává rodičovská výpomoc nebo tzv. “hlídání dětí”.

Rodičovská výpomoc

Pilíře sociální reformy v roce 2011 se týkají také změn v oblasti rodinné politiky a péče o dítě.  Záměr upravuje institut poskytování rodičovské výpomoci, tedy pečování o dítě souběžně s péčí o vlastní předškolní dítě mimo režim živnostenského zákona na základě smlouvy.  Zákon klade velmi minimální požadavky s tím, že rodič nejlépe posoudí , za jakých podmínek  a které cizí osobě může své dítě svěřit.

Hlídání dětí

Hlídání dětí má již u nás započatější tradici nežli právě výše uvedená rodičovská výpomoc a zvláště ve velkých městech se tento způsob péče o předškolní i mladší děti stal značně oblíbený.  Rodiče se zpravidla rozhodnou, zda si osobu na hlídání svých dětí budou sami vyhledávat nebo zda využijí služeb agentury, která tuto službu zprostředkovává.

Při uvažování o možnosti hlídání dětí nelze sledovat pouze to, co to rodiče  bude stát za hodinu či za den. Je třeba brát v potaz i následující skutečnosti:

  • budou cestovní výdaje ?
  • bude zajištěno stravování ?
  • jak bude dítě s osobou na hlídání vycházet a  jak tomu bude naopak ?
  • disponuje osoba na hlídání základními poznatky z  vývojové psychologie dítěte ?

Možností  “hlídání dětí” je několik. My se omezíme na tři podstatné.  Primárně se nabízí příbuzní. Jde nejčastěji o prarodiče. Výhodou je, že dítě zůstává s někým, koho dobře zná a koho má rádo. Je to levný způsob a není třeba striktně dodržovat “pracovní dobu”. Nevýhodou může být přehnaná fixace dítěte na tuto osobu (zejména v batolecím věku).

Další variantou hlídání dětí cizí osobou, kterou si zprostředkují sami rodiče např. formou inzerce.  Zda tu osobu naleznou bude záležet na tom, v jakém souladu se budou shodovat požadavky rodiny s tím, co daná osoba může nabídnout.  K zajištění hlídání dítěte mladšího 3 let se vztahuje vázaná živnost : “Péče o dítě do tří let věku”, která vyžaduje odbornou způsobilost v oblasti zdravotnictví nebo sociálních služeb. Pokud taková osoba příslušnou kvalifikací nedisponuje, může využít institut odpovědného zástupce. Jestliže by však mělo jít pouze o krátkodobé hlídání dětí, potom by měla stačit volná živnost, obor č.79 ” Poskytování služeb pro rodinu a domácnost”.  Jestliže je předmětem hlídání dítěte předškolního věku (tj. dítěte staršího 3 let), vztahuje se k tomu  další volná  živnost č. 72 ” Mimoškolní výchova a vzdělávání”.

Třetí možností je využití agentury, která zprostředkovává profesionální chůvy. Agentura zajišťuje klientům určitou jistotu kvality a snaží se své služby co nejvíce přiblížit potřebám konkrétních rodin. Agentury kladou poměrně přísné požadavky na výběr svých zaměstnanců, kteří se zpravidla neobejdou  bez zkušeností práce s dětmi.  Výhodou je pedagogické či psychologické vzdělání nebo nejrůznější kurzy podobného zaměření.  Nutností je absolvování kurzu první pomoci. Služba může být poskytována jednorázově nebo dlouhodobě.  Dítě může být hlídáno ve své domácnosti.

Důležitou roli hraje, jak již bylo řečeno, sladění potřeb klientů s nabídkou služby. Hlídání dětí může být omezeno pouze na ono “hlídání”  nebo vyzvednutí dítětě z mateřské školky a doprovod do zájmových kroužků. Hlídání dětí může však  představovat i tzv. rozšířené služby. Nezřídka se setkáváme s propojením hlídání dětí a předškolní přípravou.  Tato služba může v mnoha ohledech “suplovat” funkci mateřských školek zejména po stránce výchovné a vzdělávací.  Paní “na hlídání” nebo zaměstnankyně agentury v takovém případě může s dítětem pracovat formou předškolní přípravy, rozvoje grafomotoriky, předčíselných představ, sluchového a zrakového vnímání, ale také rozvíjet dítě po stránce výtvarné, hudební nebo jazykové.  Jde tedy o další oblast, která může pomoci řešit problematické umísťování dětí do školek, aniž by tyto děti strádaly po stránce svého rozvoje.

Protože “hlídání dětí” samo o sobě však povinnost předškolní výchovy nezahrnuje a bývá spíše doplňkem v závislosti na kvalitu agentury či kvalifikovanosti vychovatele, je třeba se zamyslet i nad dalšími aspekty této služby a hledisky, které bude třeba možná doplnit.  Pokud má tato služba “suplovat”  mateřské školky, je třeba zohledňovat i rozvoj sociální a emotivní.  Je-li dítě  samo pouze ve společnosti vychovatelky, může se cítit osamělé společensky. Ve školce se setkává se skupinkou vrstevníků, učí se spolupracovat prakticky v první životní neformální skupině. Vliv vrstevníků na psychický i sociální vývoj je značný, neboť  děti přibližně stejného věku odpovídají obdobnému psychickému, emotivnímu i sociálnímu vývoji, podobným zájmům i zaměřením.  Další záležitost se vztahuje právě ke kvalifikaci osob “na hlídání”. Jak již bylo výše psáno ” pedagogické nebo psychologické vzdělání je výhodou, nikoliv stanovenou podmínkou. Dobré tedy je, vyhledávat takové osoby, které příslušné kvalifikace mají, zvláště pokud by měly tendence k předškolní přípravě, neboť i tato předškolní příprava by měla respektovat hlediska vývoje dítěte a posloupnosti dle určité “didaktiky”.  Nevhodnost příp. přecvičování leváků na praváky snad není potřeba již zdůrazňovat.  Tato hlediska je třeba posoudit především při vyhledávání osob na hlídání formou inzerce. Agentury v rámci svého důrazu na kvalitu poskytovaných služeb a konkurenceschopnosti většinou na uvedená hlediska dbají.

Pomocné zdroje:

  • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
  • noviny  Práce a sociální politika, ročník 8, číslo 2 ze dne 9.2.2011, ke kapitole Rodičovská výpomoc
  • Nová kniha o matce a dítěti, Miriam Stoppard, Neografia, 2001 

Leave a Reply

Přejít nahoru