2012 11.04

Pohádková zahrada

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Pravidla a podmínky výtvarné soutěže
Pohádková zahrada (dále také jen „pravidla“)

A. Úvodní ustanovení

 • 1. Výtvarná soutěž Pohádková zahrada (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky v době od 11. 4. 2012 do 11. 5. 2012.
 • 2. Soutěže se mohou zúčastnit mateřské školy (dále také jen „MŠ“) a základní školy (dále také jen „ZŠ“) se sídlem v České republice zasláním (popř. předáním) původních výtvarných prací svých žáků, přičemž ZŠ se takto mohou zúčastnit soutěže jen s výtvarnými pracemi žáků svého prvního stupně (tzn. první až páté třídy).
 • 3. Pořadatelem soutěže je společnost Husqvarna Česko s.r.o., IČ: 27408264, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206 (dále také jen „pořadatel“).

B. Průběh soutěže

 • 1. MŠ nebo ZŠ se do soutěže přihlásí tím, že zašle pořadateli poštou (popř. mu osobně předá) v soutěžní lhůtě trvající ode dne 11. 4. 2012 do dne 11. 5. 2012 včetně (při osobním předání vždy v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod) do jeho sídla uvedeného v bodu A. odst. 3. pravidel soutěžní výtvarné práce svých žáků podle bodu A. odst. 2. pravidel. Při zaslání soutěžních výtvarných prací musí být na obálce uvedeno heslo: Pohádková zahrada. Pro posouzení, zda při zaslání soutěžních výtvarných prací byla dodržena stanovená soutěžní lhůta, je rozhodující datum podání zásilky na poště.
 • 2. Každá jednotlivá soutěžní výtvarná práce musí být na zadní straně označena těmito údaji: názvem školy, její adresou, jménem a příjmením její kontaktní osoby, telefonním číslem a emailem školy, jakož i školní třídou, do níž chodí žák (žáci), který konkrétní soutěžní výtvarnou práci vytvořil. (Jestliže ten, kdo soutěžní výtvarnou práci vytvořil, ji na přední straně podepíše, smí tak učinit pouze iniciálami, tzn. nikoli celým svým jménem a/nebo příjmením.)
 • 3. Povinným tématem každé soutěžní výtvarné práce díla je vlastní zobrazení maskota nebo maskotů soutěže při cestě do pohádky na travnaté zahradě, v parku či na dětském školním hřišti. Maskoty soutěže jsou zahradní traktor Hugo, sekačka na trávu Hanka a motorová pila Heda (viz níže uvedené vzory):
 • 4. Podmínky soutěžních výtvarných prací a jejich zaslání (popř. předání) pořadateli:
  • a. Soutěžní výtvarné práce musí obsahově odpovídat tematickému zadání podle bodu B. odst. 3. pravidel.
  • b. Soutěžní výtvarné práce musí být původní a vytvořené žákem (žáky) MŠ nebo prvního stupně ZŠ. Každá školní třída MŠ a ZŠ přitom může do soutěže dodat pouze jednu soutěžní výtvarnou práci. Tato výtvarná práce může být výsledkem jak individuální, tak i kolektivní tvůrčí činnosti žáků příslušné školní třídy.
  • c. Každá soutěžní výtvarná práce musí být označena způsobem vyplývajícím z bodu B. odst. 2. pravidel. Soutěžní výtvarná práce, která nebude takto označena, nebude do soutěže zařazena.
  • d. Soutěžní výtvarné práce zasílají do soutěže výhradně jednotlivé MŠ a ZŠ (nikoli tedy jejich žáci nebo školní třídy). Maximální počet soutěžních výtvarných prací, který může každá škola zaslat (popř. předat) do soutěže, je sedm. Pokud se v některé MŠ nebo ZŠ přihlásí do soutěže více jak 7 tříd, nejlepších 7 děl ze všech takto přihlášených školních tříd v rámci jednotlivé školy vybere a zašle (popř. předá) do soutěže příslušná škola. Pokud některá škola zašle (popř. předá) pořadateli více než 7 výtvarných prací, pořadatel zařadí do soutěže jen 7 z nich podle jeho náhodného výběru.
  • e. Soutěžní výtvarné práce musí být plošné a jejich formát nesmí být větší než A1.
  • f. Přípustné výtvarné techniky soutěžních prací jsou: pastel, akvarel (vodové barvy), olejomalba, tempera, barevné fixy, barevná tuš (resp. barevný inkoust), koláž.
 • 5. Vyhodnocení zaslaných (popř. předaných) soutěžních výtvarných prací hodnotitelskou komisí proběhne ve dnech od 14. 5. 2012 do 25. 5. 2012. Hodnotitelská komise, která se bude skládat ze zástupců top managementu a marketingového oddělení společnosti Husqvarna Česko s.r.o. a z odborníků a PR managerů společnosti EURO RSCG Public Relations s.r.o., vybere celkem 20 nejlepších soutěžních výtvarných prací a rozhodne o jejich pořadí v soutěži. Hlavními hodnotícími kritérii přitom budou: nápaditost, originalita, úroveň výtvarného provedení výtvarné práce a způsob ztvárnění maskota nebo maskotů soutěže.
 • 6. Hodnoceny budou pouze došlé soutěžní výtvarné práce, jejichž obsah, označení a způsob zaslání (popř. předání) pořadateli bude v souladu se soutěžními podmínkami uvedenými v bodě B. odst. 1. až 4. pravidel.
 • 7. Vybrané soutěžní výtvarné práce a vítězné MŠ a ZŠ budou vyhlášeny ve dne 28. 5. 2012 na internetových stránkách pořadatele: www.vasehusqvarna.cz. Vítězné MŠ a ZŠ budou rovněž kontaktovány telefonicky nebo e-mailem (podle údajů uvedených na zadní straně vybraných soutěžních výtvarných prací).
 • 8. Vítězné MŠ a ZŠ, které do soutěže zaslaly (popř. předaly) soutěžní výtvarné práce vybrané hodnotitelskou komisí, obdrží celkem dvacet soutěžních výher. Soutěžní výhry pro vítěze na 1. až 20. místě jsou následující:
  • a. MŠ nebo ZŠ na 1. místě obdrží výrobky zahradní či lesní techniky značky Husqvarna pro údržbu školní zeleně podle vlastního výběru v maximální ceně 50.000 Kč (vyjádřeno v doporučených prodejních cenách s DPH).
  • b. MŠ nebo ZŠ na 2. – 3. místě obdrží výrobky zahradní či lesní techniky Husqvarna pro údržbu školní zeleně podle vlastního výběru v maximální ceně 30.000 Kč (vyjádřeno v doporučených prodejních cenách s DPH).
  • c. MŠ nebo ZŠ na 4. – 10. místě obdrží výrobky zahradní či lesní techniky značky Husqvarna pro údržbu školní zeleně podle vlastního výběru v maximální ceně 20.000 Kč (vyjádřeno v doporučených prodejních cenách s DPH).
  • d. MŠ nebo ZŠ na 11. – 15. místě obdrží výrobky zahradní či lesní techniky značky Husqvarna pro údržbu školní zeleně podle vlastního výběru v maximální ceně 15.000 Kč (vyjádřeno v doporučených prodejních cenách s DPH).
  • e. MŠ nebo ZŠ na 16. – 20. místě obdrží výrobky zahradní či lesní techniky značky Husqvarna pro údržbu školní zeleně podle vlastního výběru v maximální ceně 10.000 Kč (vyjádřeno v doporučených prodejních cenách s DPH).

Celková hodnota všech soutěžních výher – výrobků zahradní a lesní techniky značky Husqvarna – činí 375.000 Kč (vyjádřeno v doporučených prodejních cenách s DPH). Daň z příjmů v souvislosti s výhrou vypořádá podle platné právní úpravy každá jednotlivá vítězná MŠ nebo ZŠ.

 • 9. Výběr těchto výrobků zahradní a lesní techniky značky Husqvarna bude přitom možný jen ze sortimentu, který společnost Husqvarna Česko s.r.o. jako autorizovaný distributor výrobků uvedené značky dodává na trh v České republice, a to po nabízené bezplatné odborné konzultaci se zástupci pořadatele.
 • 10. Pokud by bylo do soutěže zasláno (popř. předáno) nebo hodnotitelskou komisí vybráno méně než 20 soutěžních výtvarných prací, budou ceny rozděleny jen podle počtu skutečně vybraných soutěžních výtvarných prací, přičemž celková hodnota všech soutěžních výher, uvedená v bodu B. odst. 8., poslední věta, pravidel, nemusí být v takovém případě vyčerpána.
 • 11. Školní třída uvedená na soutěžní výtvarné práci, která se umístí v soutěži na 1. místě, obdrží kromě toho od pořadatele finanční dar ve výši 20.000 Kč jako příspěvek na její třídní výlet. Tento třídní výlet zorganizuje pro uvedenou školní třídu příslušná MŠ nebo ZŠ, která také odpovídá za zaměření, formu, průběh a všechny ostatní náležitosti zmíněného třídního výletu.
 • 12. Předmětný třídní výlet musí být uskutečněn nejpozději do dne 31. 10. 2012. Využití celého finančního daru na tento účel musí škola následně doložit pořadateli odpovídajícím daňovým dokladem(y), a to nejpozději do dne 30. 11. 2012. Pokud takto nebude vyčerpán celý finanční dar, je škola povinna případný rozdíl vrátit pořadateli.
 • 13. Žáci ze školních tříd uvedených na soutěžních výtvarných pracích, které se umístí v soutěži na 1. – 20. místě, obdrží navíc od pořadatele věcné dary (trička s maskoty soutěže).
 • 14. Předání soutěžních výher a zaškolení příslušných pracovníků školy do jejich obsluhy bude probíhat po dohodě pořadatele s jednotlivými vítěznými MŠ a ZŠ.

C. Další nakládání se soutěžními výtvarnými pracemi

 • 1. Soutěžní výtvarné práce zaslané (popř. předané) pořadateli nebudou vráceny.
 • 2. Každá jednotlivá MŠ a ZŠ zasláním (popř. předáním) soutěžních výtvarných prací do soutěže udílí pořadateli souhlas (licenci) k tomu, aby soutěžní výtvarné práce vybrané hodnotitelskou komisí i každou jednotlivou z nich uveřejnil, užíval všemi způsoby užití a v neomezeném rozsahu, rozmnožoval a jakkoli šířil (zejména je vystavoval, zaznamenával, tiskl, vydával, užíval na firemních kalendářích, na webových stránkách pořadatele a na plakátech), jakož je v souvislosti s tím i jakkoli zpracovával, upravoval, spojoval s textem, s výtvarnými a/nebo jinými díly i navzájem, a to sám, v rámci Skupiny Husqvarna i prostřednictvím jakékoli třetí osoby, po dobu pěti let ode dne jejich vybrání podle bodu B. odst. 5. pravidel, opakovaně, na území celého světa, bez jakékoli další platební povinnosti pořadatele vůči komukoli a bez jakéhokoli obsahového nebo účelového omezení.
 • 3. Každá jednotlivá MŠ a ZŠ tím přitom zároveň také:
 • a. potvrzuje, že: I. před zasláním (popř. předáním) soutěžních výtvarných prací do soutěže získala oprávnění k udělení souhlasu (licence) podle bodu C. odst. 2. pravidel a II. svým jménem, na své vlastní náklady a na své riziko vypořádala všechna případná s tím související autorská práva původců soutěžních výtvarných prací a/nebo jakýchkoli třetích osob, a
 • b. zavazuje se, že: I. bylo-li by k určitému pořadatelovu užití, rozmnožování a/nebo šíření vybraných soutěžních výtvarných prací nebo některé z nich zapotřebí smlouvy či jiného právního úkonu v písemné formě, pořadateli ho bez dalších nároků dodá, obstará anebo zprostředkuje, a II. uplatnil-li by kdokoli vůči pořadateli požadavek na odměnu nebo jinou úhradu za uveřejnění či jakékoli užití, rozmnožování a/nebo šíření vybraných soutěžních prací nebo některé z nich, uspokojí takový požadavek namísto pořadatele (to vše neprodleně a bez nároku na jakoukoli další úhradu či jiné plnění ze strany pořadatele anebo kohokoli jiného na jeho straně).

D. Obecná ustanovení

 • 1. Přihlášením do soutěže podle bodu B. odst. 1. pravidel každá přihlášená MŠ nebo ZŠ potvrzuje, že v plném rozsahu a bez jakýchkoli výhrad či podmínek souhlasí s Pravidly a podmínkami výtvarné soutěže Pohádková zahrada a že se zavazuje tato pravidla dodržovat a řídit se jimi.
 • 2. Přihlášením do soutěže také každá přihlášená MŠ a ZŠ vyjadřuje svůj souhlas s užitím údajů uvedených na zadní straně soutěžních výtvarných prací, které zaslala (popř. předala) do soutěže, a to při vyhlášení vybraných soutěžních prací podle bodu B. odst. 7. pravidel, při uveřejnění a/nebo užití, rozmnožování a šíření (i opakovaném) vybraných soutěžních výtvarných prací a v rámci ostatní propagační, reklamní a marketingové činnosti pořadatele.
 • 3. S případnými dotazy ohledně soutěže, jejích pravidel a jejího průběhu je možné se obracet na marketingové oddělení společnosti Husqvarna Česko s.r.o. e-mail: pohadkovazahrada@cz.husqvarna.com.
 • 4. Soutěžní výhry ani jakákoli jiná plnění, související se soutěží, nejsou soudně vymahatelná. Při všech nejasnostech, rozporech nebo sporech, týkajících se soutěže, pravidel, účasti v soutěži, soutěžních podmínek, výběru vítězných soutěžních výtvarných prací, rozhodnutí o jejich pořadí, vyhlášení výsledků, soutěžních cen a pravidel soutěže, je vždy rozhodující a konečné stanovisko pořadatele.
 • 5. Místo soutěžní výhry nelze poskytnout peněžní hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než té, která je stanovena pravidly, nebo poskytnutí jakéhokoli, v pravidlech neuvedeného plnění ze strany pořadatele či kohokoli jiného na jeho straně.
 • 6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit bez jakékoli náhrady či změnit anebo doplnit její pravidla.

letak pohadka (PDF)

Publikoval(a) (775) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat