2010 15.12

Program vzdělávacích seminářů

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Program vzdělávacích seminářů pro pedagogy a vychovatele
Nakladatelství Portál, 1. pololetí 2011

Jarní roztančení aneb od masopustu do léta
2. 2. 2011 8.30 – 13.00 hodin

Písně, hry a tance, které si zpívají děti při masopustních obchůzkách, otvírání – čistění studánek, loučení se zimou – vynášení Smrtky, vítání jara – stavění májů, čas velikonoční – neděle Pučálka, Pražná, Kýchavá atd. – otloukání píšťalek, pletení pomlázek, barvení vajíček, velikonoční koledování, hry na louce – jarní příroda, jedeme na výlet, loučení se školou. Metodické materiály a notový zápis.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: Eva Kulhánková
Pomůcky: oblečení umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle).

Učíme děti zpívat v MŠ a ZŠ
16. 2. 2011 dopolední 9.00 – 12.00 hodin
16. 2. 2011 odpolední 13.00 – 16.00 hodin

Seminář seznamuje s cvičeními, které formou hry naučí děti správně používat svůj hlas a objevovat jeho možnosti. Lektorka se zaměří na to, jak vést děti k správnému dýchání, zlepšit sluchovou pozornost a hudební představivost, jak povzbudit i tzv. nezpěváky k čistému zpěvu.
Náměty činností podporují muzikálnost, rozvíjejí zpěv a zároveň působí na citový vývoj dětí, pěstují vnímavost, fantazii, pozornost i paměť, rozšiřují slovní zásobu, zlepšují jejich komunikaci s okolím i „odvahu“ dát najevo svůj prožitek. Děti se učí naslouchat, vnímat náladu a charakter písniček, porozumět textu a reagovat na hudbu pohybem.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 28 381/2009-25-638
Lektorka: PaeDr. Alena Tichá, Ph.D.

Vývoj řeči a komunikace v mateřské škole
23. 2. 2011 13.00 – 16.00 hodin

Seminář se zaměřuje především na témata rozvíjení slovní zásoby, osvojování gramatických pravidel a správné výslovnosti. Lektorka vysvětlí, jak opravovat chyby a pracovat s nedostatky v řeči a včas rozpoznat případné vývojové poruchy řeči. Seminář se soustředí také na širší oblasti dorozumívání – jak citlivě komunikovat s dítětem nebo jak vhodně vybírat knihy a pohádky pro děti.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: PhDr. Iva Jungwirthová

Pohádky trochu jinak
24. 2. 2011 8.30 – 14.00 hodin

Při setkání s Pavlem Jurkovičem (v celkovém rozsahu 3 hodiny) si účastnice semináře zazpívají autorovy „pohádkové“ písničky pro děti: např.: Kašpárek v pekle, O Palečkovi, O Červené Karkulce, Písničku o Sněhurce, V pohádce je jako v ráji, Dračí trampoty a další. Dále se zamyslí nad možnostmi, jak rozvíjet rytmické a intonační cítění a jak využívat nástroje Orffova instrumentáře.

Při setkání s Evou Hurdovou (v rozsahu 3 hodiny) si účastnice vyzkoušejí, jak je možné v pohádkách uplatnit i různé zvuky předmětů z okolí. Spojíme s hudbou a pohybem pohádku O Šípkové Růžence, zatančíme si písničku Pavla Jurkoviče Čert a Káča, s hudbou spojíme i pohádku O obrovi a víle, O princezně a Černokněžníkovi. Vyzkoušíme si i tři možnosti spojení pohádek, netradičního náčiní padáku a hudby. Uděláme si rytmizaci, melodizaci i pohybové ztvárnění říkadla o čertech, připomeneme si pojmy bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostináto.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 10297/2010-25-263
Lektoři: Pavel Jurkovič, Eva Hurdová
Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle).

Jóga s dětmi I – základní
1. 3. 2011 9.00 – 12.00 hodin
2. 3. 2011 9.00 – 12.00 hodin

Jógové pozice působí na správné držení těla a udržují rovnováhu důležitých životních funkcí. Cvičení jógy umožní vyjádřit spontánní radost z pohybu, dodá dětem dobrou náladu a naučí je, jak se zklidnit, nebo naopak získat energii. Seminář je inspirací pro učitele MŠ a ZŠ, pro vychovatele, vedoucí a cvičitele jógy, kteří pracují s dětmi. Na semináři získají podněty, jak u dětí posilovat soustředění, pozitivní vztahy, obratnost a držení těla.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: Věra Rojová-Síta
Pomůcky: pohodlný cvičební úbor, karimatka

Jóga s dětmi II – Cesty k harmonii dětí i dospělých
1. 3. 2011 13.00 – 16.00 hodin

Na kurzu si osvojíte jógové techniky, které vedou k vyvážení těla i mysli, k celkovému zklidnění a odhalení vnitřních pokladů. Jednoduchá cvičení dle systému Jóga v denním životě pomohou dětem i dospělým postoupit o pár krůčků dál na cestě ke štěstí.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: Věra Rojová-Síta
Pomůcky: pohodlný cvičební úbor, karimatka

Jóga s dětmi III – Královská cesta jógy
2. 3. 2011 13.00 – 16.00

Základy jógy pro dospělé. Pokračovací seminář pro absolventy seminářů Jóga s dětmi I a II.
Seminář je vhodný pro učitele MŠ a ZŠ, pro vychovatele, vedoucí kroužků, kteří pracují s dětmi. Na semináři získají dovednosti, které jim usnadní práci s dětmi a mládeží – vnitřní klid, pozitivní způsob myšlení, schopnost soustředit se, pevné zdraví.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: Věra Rojová-Síta
Pomůcky: pohodlný cvičební úbor, karimatka

Pohybové a psychomotorické hry v MŠ, ZŠ a ŠD
3. 3. 2011 8.30 – 13.00 hodin

Cílem vzdělávací akce je prohlubovat a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti z oblasti využití psychomotorických her při komplexním rozvoji dětské osobnosti.
Praktické ukázky her, které rozvíjejí osobnost dítěte. Jedná se o hry zaměřené na oblast vlastního těla, na rozvoj hmatu, zraku, sluchu, orientace v prostoru, kontaktní a kooperativní hry. Využití předmětů denní potřeby, tradičního i netradičního náčiní.
Určeno pro učitelky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ, vychovatelky ŠD.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 28 381/2009-25-638
Lektorka: Eva Hurdová
Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb a vhodné přezutí na cvičení

Veselé písničky
8. 3. 2011 dopolední 9.00 – 12.00 hodin
8. 3. 2011 odpolední 13.00 – 16.00 hodin

Účastníci praktické dílny se seznámí s netradičním využitím písní, nebudou chybět didaktické hry, písničky kreativní, souznělé, nekonečné, taneční, pohybové a pantomimické písničky,
písně doprovázené hrou na tělo i písničky rozvíjející pozornost a paměť.
Určeno pro učitelky mateřských i základních škol, učitele speciálních škol, vychovatelky ŠD.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 28 381/2009-25-638
Lektor: Zdeněk Petržela
Pomůcky: vhodné oblečení a přezutí na pohyb

Hudba a pohyb pro děti netradičně
9. 3. 2011 8.30 – 13.00 hodin

Obsahem je prohlubování sluchové a pohybové citlivosti dětí hravou formou – s pohybem a písničkou. Tvořivé vnímání a prožívání hudby celým tělem, od říkadel, psychoterapeutických her až k hudebním formám (podle RVP). Spojování hlasu a dramatických prvků se zvuky a jednoduchými rytmickými a melodickými nástroji. Cílem je využití muzikoterapie k posílení koncentrace, muzikálnosti, vnitřnímu cítění hudby a také k léčivému uvolnění a odbourávání stresu, k rozvíjení pohybových dovedností dětí v koordinaci pohybu, zlepšování motoriky a estetiky pohybu, správného držení těla u dětí i učitelů.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: Eva Kulhánková
Pomůcky: oblečení umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle).

Hry s padákem, stuhami a šátky
10. 3. 2011 8.30 – 13.00 hodin

V průběhu semináře si zahrajeme řadu her z nově vycházející publikace. Jedná se především o hry s netradičním náčiním – padákem (chůze, běh, vytváření kopule, vln, tanec rusalek, posílání míčů, využití nafukovacích balónků, využití padáku i ve spojení se zpěvem. Hry Zajíci v zelí, Myšky, Prší, prší… Zahrajeme si i jednu z pohádek. Dále využijeme ke hrám stuhy a šátky (Vycházky neoddělitelných, Seber stužku, Obr a víla, Princezna a černokněžník, Motýli…). Zaměřeno nejen na pohybový rozvoj a rozvoj hudebnosti, ale na využití pro komplexní rozvoj dětské osobnosti.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: Eva Hurdová
Pomůcky: oblečení umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle)

Poruchy chování a koncentrace – děti v MŠ
22. 3. 2011 dopolední 9.00 – 12.00 hodin
22. 3. 2011 odpolední 13.00 – 16.00 hodin

Seminář se zabývá přístupem k tzv. problémovým či zlobivým dětem v mateřských školách. Tyto děti nemají nižší intelekt, ale jsou obtížně zvladatelné, impulzivní, nesoustředěné, těkavé a příliš hyperaktivní. Lektorka se pokusí objasnit na základě vývojové podmíněnosti vzniku problémového chování, jak s nimi v dětském kolektivu pracovat, jak komunikovat s rodiči a kdy je třeba kontaktovat specialistu.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 159/2009-25-338
Lektorka: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Barevné motivy – výtvarná dílna
23. 3. 2011 13.00 – 16.30 hodin

Nová lekce Ekoateliéru – využití tvarových razníků, uměleckých děrovaček a kancelářské dírkovačky ve výtvarné tvorbě. Ozdobné balení dárků, plošné a prostorové dekorace, opakování motivu. Varianty a variace pro vtipné a různorodé využití jednoduchých tvarů.
Určeno pro učitelky MŠ, učitele ZŠ 1. stupeň, 2. stupeň – výtvarná výchova, estetická výchova, ekologická výchova, pracovní a rodinná výchova. Učitele ZUŠ, zvláštních a speciálních škol, speciální pedagogy, vychovatele ŠD, studenty pedagogiky, vedoucí zájmových kroužků a další zájemce – příznivce moderních ručních prací a netradičních výtvarných technik.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14097/2009-25-304
Lektorka: Jitka Horová, Ekoateliér
Pomůcky: nůžky, barevné papíry, 4 bílé kancelářské papíry, modré a červené plastové víčko od PET lahve, ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor

Pohádky trochu jinak
Termín: 24. 3. 2011 8.30 – 14.00 hodin

Při setkání s Pavlem Jurkovičem (v celkovém rozsahu 3 hodiny) si účastnice semináře zazpívají autorovy „pohádkové“ písničky pro děti: např.: Kašpárek v pekle, O Palečkovi, O Červené Karkulce, Písničku o Sněhurce, V pohádce je jako v ráji, Dračí trampoty a další. Dále se zamyslí nad možnostmi, jak rozvíjet rytmické a intonační cítění a jak využívat nástroje Orffova instrumentáře.

Při setkání s Evou Hurdovou (v rozsahu 3 hodiny) si účastnice vyzkoušejí, jak je možné v pohádkách uplatnit i různé zvuky předmětů z okolí. Spojíme s hudbou a pohybem pohádku O Šípkové Růžence, zatančíme si písničku Pavla Jurkoviče Čert a Káča, s hudbou spojíme i pohádku O obrovi a víle, O princezně a Černokněžníkovi. Vyzkoušíme si i tři možnosti spojení pohádek, netradičního náčiní padáku a hudby. Uděláme si rytmizaci, melodizaci i pohybové ztvárnění říkadla o čertech, připomeneme si pojmy bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostináto.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 10297/2010-25-263
Lektoři: Pavel Jurkovič, Eva Hurdová
Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle).

Pohybové a psychomotorické hry v MŠ, ZŠ a ŠD
6. 4. 2011 8.30 – 13.00 hodin

Cílem vzdělávací akce je prohlubovat a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti z oblasti využití psychomotorických her při komplexním rozvoji dětské osobnosti.
Praktické ukázky her, které rozvíjejí osobnost dítěte. Jedná se o hry zaměřené na oblast vlastního těla, na rozvoj hmatu, zraku, sluchu, orientace v prostoru, kontaktní a kooperativní hry. Využití předmětů denní potřeby, tradičního i netradičního náčiní.
Určeno pro učitelky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ, vychovatelky ŠD.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 28 381/2009-25-638
Lektorka: Eva Hurdová
Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb a vhodné přezutí na cvičení

Sto inspirací
7. 4. 2011 13.00 – 16.30 hodin

Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin. Sto nových námětů pro výtvarné radovánky. Svěží kolekce snadných, rychlých a hravých ekologických inspirací, čerpajících z tradičních výtvarných technik.

Určeno pro učitelky MŠ, učitele ZŠ I. stupeň, II.stupeň-výtvarná výchova, estetická výchova, ekologická výchova, pracovní a rodinná výchova. Učitele ZUŠ, zvláštních a speciálních škol, speciální pedagogy, vychovatele ŠD, vedoucí zájmových kroužků a další zájemce – příznivce moderních ručních prací a netradičních výtvarných technik.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 14 097/2009-25-304
Lektorka: Jitka Horová, Ekoateliér
Pomůcky: nůžky, obyčejnou tužku, blok A4 bez linek s čistým bílým papírem (nebo jednotlivé bílé papíry A4), papírovou krabičku od čaje, papírovou ruličku, velké šroubovací víčko od kompotu, dvě plastová víčka od PET lahví ve světlých pastelových barvách. Ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor.

Grafomotorika a rytmická cvičení
12. 4. 2011 dopolední 9.00 – 12.00 hodin
12. 4. 2011 odpolední 13.00 – 16.00 hodin

Praktický seminář se soustředí na výuku rytmických cvičení, která podporují rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Lektorka vysvětlí, jak hravou a pro děti přitažlivou formou využívat rytmus při psaní a kreslení a jak a proč rozvíjet smyslové vnímání a tvořivost dětí.
Pomůcky: pastelky, fixy, štětec a barvy (tempery).
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 28 381/2009-25-638
Lektorka: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Taneční hry s dětmi – Country tance
13. 4. 2011 8.30 – 13.00 hodin

Je souhrnný název pro hudební a taneční formy amerického venkova a styly z nich vycházející. Spojení zpěvu, hudby, pohybu a dramatického výrazu v souladu s RVP jako komplexní estetická výchova. Procvičování základních kroků, které jsou obdobné jako u našich lidových tanců: chůze, drobný běh, poskok, cval, polka a valčík, kruhové i řadové tance a čtverylky. Při provádění těchto „komunikativních“ tanců zapojí děti celé tělo.
Metodické materiály – zápisy tanců a nahrávky na CD je na semináři možno zakoupit.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 28 381/2009-25-638
Lektorka: Eva Kulhánková
Pomůcky: širší sukně, pevná obuv (ne pantofle).

Předškoláci v mateřské škole
14. 4. 2011 9.00 – 12.00 hodin
14. 4. 2011 13.00 – 16.00 hodin

Školní zralost – sociální, emoční a výkonová úroveň dítěte, jak posilovat a trénovat. Role rodičů, role učitelek, vzájemná spolupráce a výhody pro dítě. Nejčastější chyby a mýty. Seznámení pedagogů MŠ se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 10297/2010-25-263
Lektorka: PhDr. Ladislava Lažová

Zvířátka v písni, tanci, ve hře a v pohádce
27. 4. 2011 8.30 – 13 hodin

Písně, básničky, hry a pohádky o zvířátkách ve spojení s pohybem, dramatickým zpracováním, s maňásky a různými jinými rekvizitami. Podněcujeme vlastní tvorbu dětí a jejich spoluúčast tvořivou, pohybovou, hereckou, výtvarnou či hudební. Poetika lidových a dětských písní vtahuje děti do světa zvířátek a seznamuje je s jejich charakteristickým pohybem (let ptáků, vlnivý pohyb kočky, ostrý krok raků, houpavý krok medvěda apod.).

Cílem je kultivace dětské osobnosti ve spojení se všemi prostředky estetické výchovy: hudbou, slovem, obrázkem i pohybem a podněcování jejich kreativity a fantazie. To vše hravou formou.
Určeno pro: učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, vychovatelky družin, tanečních oborů ZUŠ.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: žádost v jednání
Lektorka: Eva Kulhánková
Pomůcky: vhodné oblečení a přezutí na cvičení (ne pantofle).

Jak pěstovat spolupráci školy a rodičů v MŠ a ZŠ
28. 4. 2011 dopolední 9.00 – 12.00 hodin
28. 4. 2011 odpolední 13.00 – 16.00 hodin

Rodina a škola jsou základní výchovně vzdělávací „instituce“ pro každé dítě. Čím intenzivnější a kvalitnější spolupráce, tím se dítě cítí lépe. Ale lépe se cítí i rodiče i učitelé. Kvalitní tripartita přináší prospěch, pohodu i úspěchy všem zúčastněným. Říká se, že dnešní školství nemá žádný kredit ve společnosti. Jak ke zlepšení stavu může přispět jednotlivý učitel?

Cílem semináře pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ je posílit sebevědomí učitelů, úctu sám k sobě a ke své profesi a poskytnout praktické rady, jak zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: žádost v jednání
Lektorka: PhDr. Ladislava Lažová

Písnička jako cesta k poznání světa
3. 5. 2011 8.30 – 14.45 hodin

Při setkání s Pavlem Jurkovičem (v celkovém rozsahu 3,5 hodiny) si účastnice semináře uvědomí v souladu s RVP nezastupitelnou úlohu písniček, hudby a pohybu při dětské cestě za poznáváním světa. Spolu s Pavlem Jurkovičem si zazpívají starší i zcela nové písničky pro děti, zamyslí se nad možnostmi, jak rozvíjet rytmické a intonační cítění, připomenou si a v praxi vyzkouší techniku hry na nástroje Orffova instrumentáře. Účastníci akce se budou mít možnost seznámit s publikacemi pana Jurkoviče NA ORFFOVSKÝCH CESTÁCH. I a II i s písničkami z nové publikace z Portálu Jak počítají koťata.

Při setkání s Evou Hurdovou (v celkovém rozsahu 3,5 hodiny) si účastnice semináře zahrají rozmanité, v praxi ověřené hry s rytmem, tóny, sluchové hry, připomenou si pojmy bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostináto, k rozvoji hudebnosti využijí zvuky předmětů v okolí, spojí písničky s pohybem a v praxi si ověří, že je k rozvoji hudebnosti možno využít i netradiční náčiní – padák. Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: žádost v jednání
Lektoři: Pavel Jurkovič, Eva Hurdová
Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle).

Hrajeme si se zvuky a tóny
5. 5. 2011 8.30 – 13.00 hodin

V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí. Hra na tělo – každý sám, ve dvojicích i v kruhu, hry s hlasem, vyhledávání různých zvuků, zvuky předmětů z okolí, nástroje Orffova instrumentáře, rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadel. Osvěžení pojmů glissando, bordun, pentatonika. Rytmický doprovod písniček – např. Čapí písnička, Deštík, Veverka Čiperka, Má maměnka cosi má, Spokojené veverky, Dračí trampoty… Písnička Sedí liška pod dubem plus nové sloky. Písničky Ham, ham, ham, Muzikantská rodina, Sólo pro pokličku… Sluchové hry, hry s tóny: délka tónu, jeho výška, intenzita, házená s tóny. Seminář je vhodný zejména pro méně zkušené učitelky a ty, které se „hudební výchovy“ obávají.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: žádost v jednání
Lektorka: Eva Hurdová
Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb a vhodné přezutí na cvičení

Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ
19. 5. 2011 odpolední 9.00 – 12.00 hodin
19. 5. 2011 odpolední 13.00 – 16.00 hodin

Jak u dětí rozvíjet dovednosti, návyky, zkušenosti, jak je motivovat k činnostem a jak přiměřeně volit zadávané úkoly, jak využívat pochvalu a soutěživost a vychovávat k zodpovědnosti. Postupy ke zdokonalování koncentrace pozornosti a posilování schopnosti odladit nežádoucí rozptýlení. Rady, jak přistupovat k dětem s ADHD a poruchami pozornosti.
Cílem je zlepšení přípravy dětí předškolního věku na vstup do ZŠ.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: žádost v jednání
Lektorka: PhDr. Ladislava Lažová

Veselé ozdoby
26. 5. 2011 8.30 – 12.00 hodin

Ekoateliér – atrapy sladkostí z odpadových materiálů a přírodnin. Na výtvarném semináři si účastníci vyzkoušejí ozdoby, pomůcky, rekvizity, dekorace v interiéru, dekorativní balení dárků, náměty pro sváteční příležitosti.

Určeno pro učitelky MŠ, učitele ZŠ I. stupeň, II.stupeň – výtvarná výchova, estetická výchova, ekologická výchova, pracovní a rodinná výchova. Učitele ZUŠ, zvláštních a speciálních škol, speciální pedagogy, vychovatele ŠD, vedoucí zájmových kroužků a další zájemce – příznivce moderních ručních prací a netradičních výtvarných technik.
Pomůcky: nůžky, barevné a bílé papíry, kelímek od jogurtu, 2 červená a 2 růžová víčka od PET lahví, ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: 12531/2008-25-259
Lektorka: Jitka Horová, Ekoateliér

Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy
8. 6. 2011 9.00 – 12.00 hodin

Cílem semináře je podrobněji seznámit účastníky s obsahem publikace Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy – propojení kvality předškolního vzdělávání, která je státem daná v podobě Rámcového vzdělávacího programu, strategie – vlastního programového dokumentu, tedy školního vzdělávacího programu a efektivity činnosti mateřské školy – v podobě vlastního hodnocení.

Seminář je zaměřen zejména na poslední oblast, kterou jsou interní evaluační procesy a náležitosti hodnotící zprávy, ale i externí hodnocení škol realizované dle zákona Českou školní inspekcí. Účastníci semináře budou seznámeni s právním rámcem a povinnou dokumentací k vlastnímu hodnocení školy. Zopakují si základní pojmy, podmínky a význam autoevaluace, dále pravidla, postupné kroky včetně vyhodnocení i náležitosti dokumentu Hodnotící zpráva.
Seminář má akreditaci MŠMT Č.j.: žádost v jednání
Lektorka: Mgr. Zuzana Bečvářová

Cena pro jednoho účastníka 600 Kč. Semináře se konají v nakladatelství Portál, Klapkova 2, Praha 8 (poblíž stanice metra C Kobylisy), účastníci obdrží kupóny na slevu 20 % na knihy Portál.

Přihlášky jsou on-line k dispozici na www.portal.cz – semináře a kurzy, kde jsou aktuální údaje o obsazenosti. Po obdržení přihlášky zasíláme na vámi udaný e-mail potvrzení a údaje pro zaplacení semináře, rezervace je platná pouze tehdy, když obdržíte potvrzení přihlášky. Platby převodem na účet, daňový doklad obdrží účastnice na semináři.
Informace: seminare@portal.cz, tel. 283 028 500.

Publikoval(a) (2 233) 
Štítky: , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat