2011 30.10

Projektové vyučování 2.část

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

V minulé kapitole “Integrovaná výuka a projektové vyučování 1.část” jsme se seznámili s obecnými východisky tvorby výchovně vzdělávacích projektů z nichž vycházejí konkrétní úkoly. Dnes předkládám pro ilustraci projekt s názvem “Človíčkové”.

Organizace výuky:

Děti budou pracovat podle předem připraveného rozvrhu činnosti. Výuka bude probíhat individuálně i ve skupinkách s prolínáním rozmanitých forem výuky a s důrazem na individualitu dětí předškolního věku. Z tohoto důvodu se rovněž jeví jako žádoucí realizace jednodenního projektu. Projekt bude uskutečněn v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy, jeho cíle a kompetence. Jsou zde zahrnuty vzdělávací oblasti:  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. Vhodné je tato témata pojmout v různých typech práce- naukové, výtvarné, pracovní, hudební.

Obecné výchovné cíle projektu :

  • vytváření pozitivního vztahu k sobě a k ostatním
  • rozvíjení tvořivosti
  • rozvíjení komunikačních schopností
  • upevňování spolupráce mezi žáky

Obecné vzdělávací cíle projektu:

  • osvojování poznatků o člověku, lidech a společnosti
  • seznámení s praktickými pomůckami
  • vyhledávání potřebných informací

Pomůcky : souvisí s potřebami jednotlivých výchovných a vzdělávacích cílů. Jsou to : leporela, pohádkové knížky, populárně-naučné knížky pro děti předškolního věku, papíry, pastelky, model člověka, zeměpisná mapka pro děti.

Projektový den:

projektový den bude zahájen společným posezením dětí na polštářcích v kruhu.  Děti se seznámí s obsahem celého denního projektu a organizací dne. Společně budou určena pravidla správného chování  a vytipovány okruhy, které zahrnuje projekt. Oblasti se mohou prolínat těmito oblastmi:

Dítě a jeho tělo

Děti se prostřednictvím modelu člověka seznámí  se základní stavbou lidského těla. Naučí se popsat postavu na obrázku.  Seznámí se s důležitostí péče o vlastní tělo. Dokáží popsat hlavu, krk, trup….Dle sestavy ve skupinkách můžeme děti seznámit i se základy funkce některých vnitřních orgánů. Jako pomůcky nám poslouží model člověka, populárně naučné knížka o lidském těle nebo leporelo. Je možné využít i výukové CD určené dětem pro tuto věkovou kategorii (poz. pro starší děti je výborná sada DVD “Byl jednou jeden člověk” – je možno s tím děti pro zajímavost seznámit).

Dítě a jeho psychika

Dosažení výchovného cíle nám může dopomoci i pracovní a výtvarná činnost při které budou děti kreslit pohádkové postavy podle povahových vlastností. Např. královna ze Sněhurky – závist, Popelka – pracovitost, sedlák z Hrnečku vař – lakota,  “hloupý” Honza -nápaditost apod.. Děti se takto seznamují s povahovými vlastnostmi lidí a umí je lépe “identifikovat” jako vlastnosti, které patří do oblasti psychické. ( poz. pro starší děti je vhodná zvukomalba).

Dítě a ten druhý

Seznámíme se s tím, kdo je “kamarád”. Jak se máme chovat ke svým spolužákům i k dětem a lidem ve svém okolí. Toto téma se dá pojmout i do hudební výchovy, kdy si např. s dětmi zazpíváme písničku ” Dělání, dělání..” Vhodné je využití Orffova instrumentáře, kdy děti sami uplatňují smysl pro rytmus a dynamiku hudebního doprovodu.

Dítě a společnost, Dítě a svět

Děti se seznámí prostřednictvím knížky a mapky se stručnými informacemi o obyvatelích jiných zemí. Měly by vědět, že se lidé různí v barvě pleti, národní řeči a tradicích svého národa.  Zdůrazňujeme rovnost všech lidí bez ohledu na tyto odlišnosti a důležitost vzájemné tolerance.

V závěru dne zhodnotíme celodenní snahu dětí, vystihneme nejdůležitější momenty projektu a pochválíme děti za snahu.

Tento projekt je “pouze” ilustrativní ukázkou podle které lze skutečný projekt upravovat, přizpůsobovat skutečným potřebám dětí konkrétní mateřské školy vzhledem k celkovému rozložení pracovní skupinky dětí a jejich individualitě.

Pomocný zdroj:  RVP pro pro mateřské školy

Publikoval(a) (681) 
Štítky: , , , , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat